Polityka prywatności

Informacja Administratora Danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gaztech sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku, NIP:774-279-87-41. Dane adresowe jak w stopce wiadomości powyżej.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Celem i prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja czynności związanych z zawieranymi z Administratorem Danych stosunków prawnych (w tym w szczególności umów sprzedaży, dzierżawy, najmu).

Państwa dane osobowe będą przechowywane do ustania celu przetwarzania danych wynikającego ze stosunków gospodarczych łączących Państwa z Gaztech sp. z o.o. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Źródłem pochodzenia Państwa danych osobowych są stosunki faktyczne i prawne stanowiące podstawę współpracy handlowej. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożenia oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawniony, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Organem nadzoru właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: gazy.techniczne@gaztech.com.pl. Wybierając elektroniczną formę komunikacji, a w szczególności telefoniczną oraz e-mailową, wyrażacie Państwo zgodę na ryzyko upowszechnienia Państwa danych osobowych na skutek korzystania z tej formy porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gaztech sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock, tel.: 24 366 80 34,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających współpracy z Gaztech sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. RODO.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgody z celem i zakresem przetwarzania.

Zapraszamy do naszych pozostałych działów: